Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de nieuwe Bossche gemeenteraad

Fietsersbond vraagt nieuwe gemeenteraad aandacht voor de fiets

Graag vragen wij uw aandacht voor de fiets in de komende raadsperiode en met name in het nieuwe collegeprogramma waaraan u met uw collega’s gaat werken.

Fietsbeleid in Den Bosch

Het is tijd voor de fiets. Goed voor gezonde mensen, goede bereikbaarheid voor iedereen, een sterke economie, goed voor schone lucht, goed voor een sociale stad, goed voor een klimaatneutrale stad. ’s-Hertogenbosch is niet slecht bezig – Fietsstad in 2011 (in 2018 nog steeds plaats op 14), sterfietsroutes verbinden de wijken en er wordt gewerkt aan snelfietsroutes naar alle windrichtingen. In de binnenstad en bij de stations zijn duizenden fietsparkeerplaatsen gemaakt, onze innovatieve regeling van verkeerslichten is spraakmakend en effectief: investeringen in extra asfalt kon achterwege blijven.

Toch is er reden tot zorg en zijn er mogelijkheden tot verbetering. Zo bleek uit een onderzoek van de ANWB dat 23% van de Bossche leden zich onveilig voelt op de fiets, terwijl dat in een andere historische provinciehoofdstad, Zwolle, 14% is. Onlangs werd het onderzoek “Benchmark actieve, gezonde, duurzame mobiliteit gemeenten” gepubliceerd door CE Delft in opdracht van Natuur en Milieu, Milieudefensie, het Longfonds, Rover, Wandelnet en de Fietsersbond. Hier scoorde onze stad in totaal 5,9, en voor de fiets 5,7 op een schaal van 10. Magere 6 minnetjes, in schooltermen. Opvallend zijn in Den Bosch slechte luchtkwaliteit (op een aantal plaatsen wordt niet voldaan aan de EU-normen) en voor de fiets de relatief ongunstige reistijd in verhouding met de auto. Er zijn belangrijke stappen gezet maar er moet en kan nog zo veel meer. De laatste jaren is de fietsambitie in de Bossche politiek teruggelopen en worden goede plannen niet, laat of in afgezwakte vorm uitgevoerd. Ondertussen groeit het gebruik van de fiets. Niet alleen omdat de gemeente het wil maar deze landelijke trend is ontstaan omdat fietsen snel, gezond en goedkoop is, fietsen in drukke binnensteden minder ruimte innemen en je meestal veel dichter bij de plaats kunt komen waar je wilt zijn. Daarnaast is het gewoon fijn om te fietsen.

Wij doen een oproep aan de politiek om de komende periode de actieve modaliteiten, fiets en voetganger, centraal te zetten in het Bossche mobiliteitsbeleid. Het is voor de gemeente en haar inwoners de goedkoopste manier om aan de mobiliteitsvraag te voldoen, is veilig, gezond, en zorgt voor leefbare, sociale en bereikbare stad. De fiets is voor iedereen van jong tot oud, van arm tot rijk . Belangrijk is dat het college dit de komende jaren in woord en daad actief gaat uitdragen en daar zo veel mogelijk partijen bij betrekt, zodat kinderen naar school blijven fietsen en meer mensen op de fiets naar werk, school, sport, theater en winkel gaan.

Welke maatregelen horen daarbij?

  1. Allereerst: spreek het uit: wandelen en fietsen op 1: vanwege schone stad; gezonde stad; klimaatneutrale stad; economisch vitale stad; sociale stad en bereikbare stad.
  2. Meer bewaakte stallingen bijvoorbeeld bij winkelcentra. Fietsen naar school en fietsen voor ouderen (fietsled, duofietsen en driewielers) stimuleren.
  3. Maak fietspaden comfortabeler en veiliger: aandachtspunten zijn de 50-kilometerwegen zonder vrijliggende fietspaden bijvoorbeeld Rijnstraat, Oude Vlijmenseweg, Zuid-Willemsvaart, Zuidwal, Brugstraat. Volgens de Fietserbond hoort 30 de nieuwe norm binnen de bebouwde kom te zijn, en 50 alleen waar dat kan.
  4. Samen met het bedrijfsleven een belonings – en stimuleringsprogramma voor de fiets opzetten – met inzet van gemeentelijk en provinciaal geld (B-riders).
  5. Schaf allerlei regelingen die de auto bevoordelen af. Te denken valt aan: afschaffen van de parkeernorm bij nieuwe woningen en bedrijven. Laat de automobilist betalen voor het gebruik van straatparkeren en gemeentelijke parkeervoorzieningen. Te denken valt ook aan het kritisch gebruik van de nu vanzelfsprekende uitrijkaart bij evenementen en bijeenkomsten.
  6. Maak de hele binnenstad autoluw met piramides op de Vughterstraat, Visstraat en Hinthamerstraat. Sluit de bruggen over de Zuid-Willemsvaart bij de Van Berckelstraat en Hinthamereinde af voor het autoverkeer.
  7. Bekijk de Hoofdroutes fiets, nu het gebruik toeneemt, opnieuw op comfort en veiligheid. Pas onveilige en te krappe situaties aan en werk in samenhang hiermee verder aan snelfietsroutes naar Veghel, Waalwijk, Eindhoven en Zaltbommel.
  8. Werk samen met de provincie aan (het faciliteren van) een (Brabants) fietsdeelsysteem dat belangrijke bestemmingen bereikbaar maakt (bijvoorbeeld de dorpen, transferia en ziekenhuis)
  9. Werk met andere overheden aan: fietsbrug bij de Postweg (Motel Vught), fietstunnel op Orthen onder het spoor door, fietsbrug langs de A2 over de Maas.
  10. Doe onderzoek naar wat werkt. Welk soort kruising is veiliger en sneller, welke routes worden echt gebruikt en gewaardeerd. Waar zijn knelpunten.

Met vriendelijke groet,

namens de Fietsersbond ’s-Hertogenbosch

Peter van Doremalen
tel. 06 49 79 65  26
e-mail. petervandoremalen@planet.nl

Categorieën