Aan de colleges van B&W en gemeenteraden van Vught en ’s-Hertogenbosch

Plannen fietsbrug rotonde Postweg in Vught

Voorkeursvariant Fietsersbond en anderen

Geachte leden van colleges en raden,

In en rond Vught zijn twee grote infrastructurele projecten in de maak: de verdieping van het spoor (PHS) en de gedeeltelijke aanpak van de N65. Daarnaast wordt gewerkt aan twee belangrijke plannen voor de fiets: een Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Eindhoven en de aanpak van de rotonde Vughterweg/Postweg/Bosscheweg bij Motel Van der Valk (‘rotonde Postweg’).

De Fietsersbond heeft zich intensief bezig gehouden met deze vier plannen, die als oorspronkelijke bedoeling uitdrukkelijk hadden de directheid en veiligheid van de verbinding van delen van Vught intern en tussen Vught en ‘s-Hertogenbosch voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Gaandeweg zien wij dat met name bij de aanpak van de N65 en de rotonde Postweg doorstroming voor de auto prioriteit krijgt boven de doorstroming, oversteekbaarheid en veiligheid voor het langzaam verkeer. Na onze jarenlange inspanningen ligt er tot onze tevredenheid een raadsvoorstel voor de gedeeltelijke financiering door de gemeente Vught van één van de twee “vergeten” fietsoversteken langs het spoor onder de N65 bij de Rembrandtlaan. Het tracé voor de Snelfietsroute wordt binnenkort nader uitgewerkt maar kent nog verschillende open einden. In deze mail willen wij ingaan op de zorgen rond plannen voor de rotonde Postweg.

Bij de planvorming van de Randweg (gereed 2010) heeft de Fietsersbond al -tevergeefs- gepleit voor een ongelijkvloerse oplossing bij de Postweg. Vooral vanwege veiligheid, maar ook comfort (te steile hellingen) en directheid. Wij waren blij dat we in 2015 werden uitgenodigd te praten over één of meer bruggen op die plek. Het motief was toen en nu om de gevreesde belemmeringen in de doorstroming voor de auto weg te nemen. Niets voor niets ligt er donderdag 27 september in Vught wel een raadsvoorstel om een turborotonde op deze kruising te financieren (over een paar jaar nodig voor de tijdelijke afsluiting van N65). Maar na jaren praten is er nog steeds geen zicht op het definitieve voorstel voor een veilige en gedragen fietsoversteek van de rotonde.

Het laatste ons gepresenteerde plan is nu dat er voorlopig één brug komt tussen de rotonde en het spoor over de Postweg. Fietsers komende vanuit het Zuiden moeten dan twee keer zonder voorrang een drukke weg oversteken: de Bosscheweg voor het hotel en de Vughterweg ergens op weg richting Wilhelminaplein. En dat is dan meteen ons belangrijkste punt van de kritiek. Daarbij komt ook nog dat de fietsers over een deel van de Vughterweg aan één kant moeten blijven op een te smal twee richtingen fietspad. Het niet uitgewerkte idee is om later nog een brug te maken dicht ten noorden van de rotonde, zodat de fietsers daar terug kunnen naar de oostkant. Maar hiervoor is meer tijd nodig voor het zoeken naar de financiering en een te volgen ruimtelijke procedure.

Op aandrang van omwonenden, het hotel en de Fietsersbond is er in een second opinion een alternatief plan op tafel gekomen. Het is een X-brug boven de rotonde, waardoor de verschillende richtingen met elkaar verbonden worden zonder dat fietsers het autoverkeer kruisen. Ook de omwonenden (meer rust en ruimte) en het hotel (ontwikkeling) zien grote voordelen in dit plan.
Naast meer geld en tijd is ook hier een ruimtelijke/milieuprocedure nodig en de medewerking van het hotel omdat het haar grond raakt. Wij denken dat doorzetten van het huidige ontwerp voor de fietsbrug het verkeerde pad is. Het is maar een halve oplossing met blijvende veiligheidsproblemen én nog een opgave voor de toekomst. Bovendien maakt het de geschetste goede oplossing in de vorm van de X-variant nu en in de toekomst definitief onmogelijk. Ook naast de te realiseren Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Eindhoven zal dit een belangrijke(re) fietsverbinding blijven en worden.

In het raadsvoorstel voor de Turborotonde wordt gemeld dat de realisatie van de fietsbrug voor de oorspronkelijke subsidietermijn voor de fietsbrug (1 april 2019) niet wordt gehaald. Wij doen een dringend beroep op u om de hierdoor ontstane tijd te benutten om een toekomstvaste, veilige oplossing uit te werken en de daarvoor benodigde financiering rond te krijgen.

Namens de Fietsersbond afdelingen ’s-Hertogenbosch en Vught,

Peter van Doremalen en Jan Willem Hommes

Categorieën