Fietsersbond maakt bezwaar tegen verkeersbesluit ‘Jagersboschlaan Vught’

jagersboslaan1a

De Fietsersbond heeft bezwaar gemaakt tegen het gemeentelijk verkeersbesluit om de Jagersboschlaan in Vught open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd autobussen en vrachtverkeer. Eerder heeft de bond al kritisch gereageerd op de omgevingsvergunning om de Jagersboschlaan te verharden met als doel de laan open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.

De argumenten van de gemeente Vught zijn voor de Fietsersbond niet overtuigend. Zij maakt grote bezwaren tegen het openstellen van de Jagersboschlaan voor gemotoriseerd verkeer en wel om de volgende redenen:

Er zou een verband liggen met de toekomstige verdiepte ligging van de N65, daar waar het gaat over de bereikbaarheid voor hulpdiensten vooral van het Maurick College, de Martinihal, Regina Coeli en Kentalis. Er is echter niet aangetoond of er een knelpunt optreedt en zo ja van welke omvang dit knelpunt is en of dit een verharding en openstelling van de Jagersboschlaan rechtvaardigt.

Onderzoeken die inzicht geven in de verkeerskundige onderbouwing van het verkeersbesluit zijn niet bekend bij de Fietsersbond en lagen ook niet ter inzage tijdens een informatieavond voor bewoners op 7 oktober 2019. Sterker nog: een medewerker van de gemeente Vught bevestigde tijdens die avond dat de openstelling slechts een extra mogelijkheid biedt voor autoverkeer en hulpdiensten.

Eén van uw overwegingen is het spreiden van autoverkeer over het Vughtse wegennet. Dit uitgangspunt is in strijd met het Vughtse Verkeersplan (2017) dat juist uitgaat van concentratie van autoverkeer op enkele gebiedsontsluitingswegen. Geheel onduidelijk is of de door de gemeente genoemde 1490 motorvoertuigen bestemmingsverkeer voor de Martinilaan is of dat het autoverkeer is dat van andere wegen voor de alternatieve route kiest of zelfs geheel en ongewenst nieuw autoverkeer is. Evenmin is aangetoond dat de inrichting als fietsstraat voorkomt dat de route niet aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer richting het centrum of Moleneindplein.

In het Ontwerp-bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 ontbreekt ten onrechte iedere verwijzing naar de wenselijkheid van een mogelijke verharding en een aangepaste verkeersfunctie van de Jagersboschlaan in relatie tot de reconstructie van de N65. In de verkeersberekeningen voor het project N65 ontbreekt een analyse van effecten op de Jagersboschlaan.

Alternatieven niet onderzocht
Alternatieven om deze bereikbaarheid te kunnen garanderen zijn op geen enkele wijze diepgaand onderzocht en overwogen en met belanghebbenden gecommuniceerd. De kansrijkheid van de bij de overwegingen genoemde alternatieve opties is niet diepgaand geanalyseerd. De argumenten om van enig alternatief af te zien zijn zeer globaal weergegeven waardoor van een gelijkwaardige afweging van alternatieven geen sprake is.

Weliswaar verdwijnt volgens het ontwerp-bestemmingsplan N65 de directe aansluiting van de Martinilaan op de N65, maar de bereikbaarheid van de instellingen blijft uitstekend en is gegarandeerd met een voor autoverkeer acceptabele, beperkte omrijdfactor via bestaande routes: afslag Boslaan, route via Loonse Baan-De Bréautélaan resp. een te ontwikkelen alternatief via het doortrekken van de parallelweg N65 vanaf afslag Craayenstein. Voor deze laatste optie zijn afspraken nodig met alle instellingen gezamenlijk voor een gemeenschappelijke toegankelijkheid van het cluster aan de Martinilaan. Een integraal vervoerplan dat uitgaat van het stimuleren van fiets en openbaar vervoer, aangevuld met het benutten van bestaande wegen voor autoverkeer is hét alternatief voor het openstellen van de Jagersboschlaan voor autoverkeer.

Het is niet duidelijk waarom voor auto’s via de Jagersboschlaan de “meest directe en logische verbinding” beschikbaar moet zijn. Dit lijkt het enige argument te zijn, dat juist voorbehouden moet zijn voor fietsers, met name jonge fietsers. Openstelling van de Jagerboschlaan is niet nodig.

Overige weggebruikers
Anders dan automobilisten leidt het verkeersbesluit tot onveiligheid, onaantrekkelijkheid voor fietsers en voetgangers op de Jagersboschlaan. De verandering van de verkeersfunctie op de Jagersboschlaan heeft grote negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de laan, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van alle huidige gebruikers ervan. Daarbij speelt een bijzondere rol dat deze route intensief gebruikt wordt door onder andere schoolgaande jeugd (Maurick College) en kwetsbare verkeersdeelnemers zoals jonge kinderen (buitenschoolse opvang van Mowgli) en oudere bewoners van Woonzorgcentrum Theresia.

Het verkeersprofiel zou volgens de gemeente ruimte bieden voor een voetpad van wisselende breedte. Uit de tekeningen bij het verkeersbesluit blijkt echter dat het voetpad op sommige delen te smal is voor kinderwagens en rolstoelen. Deze voetgangers zullen moeten uitwijken naar de fietsstraat waardoor een ongewenste menging optreedt met autoverkeer met onveiligheid van deze kwetsbare groep als gevolg.

Het college houdt volgens de Fietsersbond onvoldoende rekening met de vele leerlingen, forensen en recreanten zoals fietsers, wandelaars, hardlopers die dagelijks gebruik maken van hun nu nog veilige en aantrekkelijke route en genieten van een prachtig stukje natuur.

De gemeente wijst op de aan te leggen snelfietsroute Helvoirt-Vught langs de N65 (‘F65’) als veilig en direct alternatief voor de route via de Jagersboschlaan. Dit onderdeel van een mogelijk toekomstige snelfietsroute Tilburg-Den Bosch biedt fietsers inderdaad een extra keuze. Het tracé van de Snelfietsroute is echter nog niet bepaald. Wellicht wijst voortschrijdend inzicht later in de richting van meer afstand tot een hinderlijke autoweg. Het is onjuist hier nu al een voorschot op te nemen. Maar fietsen langs de N65 betekent ook bloot staan aan lawaai, ervaren van visuele hinder door passerende auto’s en aan ongezonde lucht. De Fietsersbond wijst daarom op de voor velen blijvend aantrekkelijke en te gebruiken route Jagersboschlaan-Sparrendaalseweg, voor alle categorieën fietsers en voetgangers. Tevens verzoekt de Fietsersbond om een veilige, gefaseerde oversteek van de Vijverbosweg te realiseren.

De Fietsersbond doet daarom een klemmend beroep om het besluit de Jagersboschlaan open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, om bovengenoemde redenen in te trekken.

Als alternatief verzoekt de Fietsersbond een integraal mobiliteitsplan op te stellen voor de gemeenschappelijke bereikbaarheid van de instellingen aan de Martinilaan dat uitgaat van het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Het resterende autoverkeer naar deze bestemmingen zou op of langs het bestaande wegennet moeten leiden, zodat eventuele overlast wordt geconcentreerd bij bestaande hinderbronnen.

Eventuele oplossingen voor een mogelijk knelpunt in de bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Martinilaan zou betrokken moeten worden bij de bestemmingsplanprocedure van de N65.

Tenslotte vraagt de Fietsersbond om de Jagersboschlaan blijvend te bestemmen en in te richten voor alleen voetgangers, fietsers en ruiters.

Categorieën