Gemeente ‘s-Hertogenbosch lanceert actieplan duurzame mobiliteit

duurzaamfietsen

Wat is het streefbeeld?
De fiets is voor iedereen een toegankelijke, betaalbare, gezonde en volwaardige vervoersmogelijkheid. In de wijken zijn er goede fietsroutes naar en stallingen bij wijkvoorzieningen. Voor verplaatsingen tussen de wijken en naar de binnenstad en de stations faciliteren we een aangename fietsdoorstroming op de fietsdoorstroomassen. Er zijn snelfietspaden in alle windrichtingen zodat de e-bike een volwaardig vervoersoptie is voor de middellange (stedelijke en regionale) verplaatsingen. De e-bike is daarmee even snel als de auto en bus tot een afstand van 15 kilometer. In de binnenstad en bij de stations zijn voldoende goede stallingen en een aangename transfer van/naar bus en trein. De fiets heeft zo een grote rol in de deur-tot-deur reis, zeker door initiatieven als de ov-fiets, transferiumfiets, deelfiets en andere nieuwe fietsconcepten.

Wat gaan we doen?
1 Fietsparkeren in de binnenstad. Momenteel is het toegestaan overal in de stad te fietsen en een fiets te stallen. Voor langdurig stallen hebben we gratis fietsenstallingen in de binnenstad en bij het centraal station. Het (kortstondig) dichtbij kunnen stallen van fietsen draagt bij aan een levendige binnenstad, zij dat gestalde fietsen geen voetgangers dienen te hinderen. We zetten in op het beter faciliteren van het (kortstondig) fietsen stallen in de binnenstad door middels subtiele ‘nudging’ een gedragsverandering te realiseren. Doel is dat fietsen binnen bepaalde vakken worden gestald en hiermee de voetganger ook ruimte blijft houden. De eerste projecten zijn gestart bij McDonalds (vakjefiets) en Babel. Op basis van de ervaringen en leringen hiervan werken we op meer plekken in de binnenstad deze aanpak uit zodat er een eenduidige aanpak ontstaat.

2 Fiets stimuleren – we zetten een gedragscampagne op voor onze bewoners om de voordelen van onder andere fietsen en de e-bike te promoten. Deze campagne wordt specifiek per wijk uitgewerkt, passend bij de doelgroep. Zie actielijn 1 ‘Gedragscampagnes’. Verschillende andere acties uit de actielijn fiets worden onder de overkoepelende paraplu gehangen.

3 Fietsstimulering werknemers. Middels de communityaanpak via het Brabants mobiliteitsnetwerk (zie ook actielijn 1) zetten we actief in op het stimuleren van fietsverplaatsingen bij Bossche werkgevers en werknemers. Veel verplaatsingen zijn regionaal en dit biedt dus veel kansen voor (elektrisch) fietsen. Het Brabants mobiliteitsnetwerk zet in op brede gedragscampagnes zoals Sjees en gerichte advisering voor bedrijven om fiets in de mobiliteitsregeling op te nemen.

4 Iedereen kan (leren) fietsen. We werken vanuit het landelijke fietssamenwerkingsverband ‘F10’ onder de paraplu van Tour de Force twee concrete pilots uit in ’s-Hertogenbosch waarbij we schoolroutes en -omgevingen fietsvriendelijk maken.

 5 Fietsparkeren in de wijken: Om de fiets meer ruimte te geven in dichtbebouwde wijken creëren we fietsparkeerplekken onder de noemer ‘8 voor 1’. Dat refereert aan de ruimte die 8 gestalde fietsen innemen in plaats van 1 auto. Dit pakken we samen met bewoners en andere belanghebbenden op, op die plekken waar vraag is vanuit de wijk.

6 Nationaal fietscongres In 2020 organiseren we samen met de regio en provincie het nationale fietscongres; een jaarlijks fietsevent voor de vakwereld waarin de laatste (vak)ontwikkelingen worden getoond. Parallel hieraan wordt een publieksevent opgezet om het fietsen te promoten voor onze inwoners. Het congres wordt georganiseerd in congrescentrum 1931 en vind plaats op 17 en 18 juni.

7 Tijdelijke fietsenstalling westzijde Centraal Station Vanuit de landelijke MIRT-studie om de bereikbaarheid op de A2 te verbeteren zijn ook maatregelen benoemd om op korte termijn het OV- en fietsgebruik te vergroten. Een van de maatregelen is de bouw van een nieuwe (tijdelijke) fietsenstalling aan de westzijde van het Centraal Station.

8 OV-fiets westzijde Centraal Station Aanvullend aan deze maatregel bereiden we uitgifte van OV-fietsen aan de westzijde van het station voor. Dit uitgiftepunt wordt geïntegreerd in de nieuwe (tijdelijke) stalling.

 9 Deelfietsen We werken samen met busvervoerder Arriva en de provincie een netwerk aan deelfietslocaties bij bushaltes uit die als ‘last-mile’ dienen voor buspassagiers. Concreet wordt een tweejarige proef uitgevoerd met 10 deelfietshubs, verdeeld over de gemeente. De proef gaat in 2020 starten. De exploitatie en eindverantwoordelijkheid ligt bij vervoerder Arriva.

10 Quickscan ‘Actieve vervoerskansen’ voor fietsen en voetgangers Fietsen en lopen vormen samen de ‘actieve vervoersvormen’. Met name in stedelijke zones gaan deze vervoersopties goed samen. Toch zijn vaak met kleine ingrepen verbeterpunten te vinden. We ondertekenen het Charter for Walking en gaan actief aan de slag voor voetgangers. We starten met een quickscan en bepalen vanuit daar acties voor de voetganger. Zo breiden we acties uit zoals het nieuwe voetgangerslicht op de Graafseweg.

Aan welk doel draagt het bij?
 Inclusieve mobiliteit Leefbare en gezonde mobiliteit Klimaat- en energieneutraal.

Wat doen we al?
Onder de titel ‘Prettig Verkeer rondom onze school’ organiseren we met scholen een ‘Lekker Anders Dag’. Zo roepen we op om met actieve mobiliteit (lopen en fietsen) naar school te gaan. Dit is een terugkerende campagne gericht om onder andere het fietsen te bevorderen. Zie ook kader. In de Bossche binnenstad mag je overal fietsen en stallen, mits de veiligheid van de voetganger niet in gevaar komt . We hebben gratis fietsenstallingen in het centrum en bij het Centraal Station die tevens de fietsers vanuit de westzijde van de stad opvangen. Momenteel werken aan een nieuwe fietsenstalling op het GZG-terrein om de fiets vanuit de noordzijde van de stad goed op te vangen. Voor de zuidzijde van de stad dient de fietsenstalling Wolvenhoek en de fietsenstalling Kerkstraat vormt een centrale stalling in de binnenstad. We hebben een uitgebreid fietsnetwerk en we leggen diverse snelfietsroutes aan. Voor meer informatie verwijzen we naar de Actualisatie Bereikbaarheidsstrategie 2019. De Schwung-app helpt fietsers vlot door ’s-Hertogenbosch te fietsen. 3 Het is op grond van de APV verboden om een fiets zodanig te stallen dat overlast of onveiligheid wordt veroorzaakt.

Prettig Verkeer rondom onze (basis)school
We hechten aan een veilige schoolomgeving waar kinderen op een prettige manier naar school kunnen, het liefst op een actieve manier (lopen/fietsen). Tegelijk zijn er scholen waar het rondom het halen en brengen druk is, waar te weinig parkeerplaatsen zijn, waar men vindt dat er te hard wordt gereden, en waar – kortom – ouders en omwonenden onveiligheid ervaren. Tegelijkertijd zijn geen ongevallen in een schoolomgeving bekend er wordt er niet te aantoonbaar te hard gereden. Het gevoel van onveiligheid wordt vaak veroorzaakt door de drukte rondom school tijdens het halen en brengen van de schoolkinderen. Dit gevoel van onveiligheid is niet met drempels of parkeerverboden weg te nemen. Het gaat om het ongewenste verkeersgedrag en autogebruik van de ‘eigen’ ouders. Er valt nog veel winst te behalen door middel van het positief beïnvloeden van mensen hun gedrag. Onder de werktitel ‘Prettig verkeer rondom onze school’ hebben we in 2019 in nauwe samenwerking met vijftien Bossche basisscholen een pilot gestart, om te ontdekken of we ook op dit vlak blijvende gedragsverandering in gang kunnen zetten. Per school komt er een Lekker anders dag, waar leerlingen (en ouders) een dag anders (op een actieve of bijzondere manier) naar school komen. Tot heden nemen 14 Bossche basisscholen deel en zijn 593 aanmeldingen ontvangen, dus al bijna 600 gezinnen uit ’s-Hertogenbosch doen mee. Hiermee zijn circa 2.330 kinderen bereikt en zijn reeds 6 kickoffs georganiseerd bij scholen. Voor deelname in 2020 wordt gestuurd op een actieve deelname van twaalf tot vijftien scholen die per eind 2021 meewerken aan de uitrol van Lekker Anders Dag in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Categorieën